icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Producten en diensten

Producten en diensten

Als MartiniZorg zijn we gecontracteerd om zorg en begeleiding te leveren binnen de vastgestelde domeinen. Deze zorg kan geleverd worden vanuit Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget (PGB).

  • ZVW
  • WLZ (VV, LG, VG, GGZ)
  • WMO (Jeugdwet, Beschermd wonen, Dagbesteding, Ambulante begeleiding, Huishoudelijke hulp)
  • Regeling medische zorg asielzoekers (RMA)

Op onze verschillende woonlocaties bieden wij een breed scala van producten aan. Het aanbod verschilt per locatie, meer over het productaanbod per locatie is te lezen onder locaties.

24 uurs zorg/begeleiding

MartiniZorg biedt op een aantal locaties 24 uurs zorg/begeleiding. Ondersteuning en eventueel overname van taken op alle levensterreinen is doorlopend mogelijk. Hierdoor ontstaat een woonomgeving voor cliënten met structuur, veiligheid en bescherming.

Huishoudelijke Hulp

Cliënten kunnen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wlz huishoudelijke hulp aanvragen. Vanuit MartiniZorg leveren wij betrouwbaar en hardwerkend personeel om de woning van cliënten schoon te houden Wanneer mensen een beschermd wonen indicatie hebben wordt dit standaard geleverd. Hierbij wordt vastgesteld in welke mate mensen zelfredzaam zijn of dat de huishoudelijke taken geheel moeten worden overgenomen.

Verzorging en Verpleging

Deze zorg wordt geleverd door HBO en MBO Verpleegkundigen, Verzorgende IG en helpende Zorg en Welzijn. Cliënten krijgen ondersteuning bij ADL en medisch technische handelingen. Afhankelijk van de bekwaamheid van de cliënt kan dit worden aangestuurd of geheel worden overgenomen.

Begeleiding

Begeleiding wordt geboden in ambulante vorm en op de woonlocaties van MartiniZorg. Er wordt gewerkt op basis van een zorgplan dat is opgesteld door de cliënt met de begeleider. MartiniZorg hanteert hiervoor het 8 fasen model en werkt volgens de oplossingsgerichte methodiek. Dit betekent dat cliënten worden gestimuleerd en ondersteund bij het vinden van eigen oplossingen. Cliënten leren daardoor zelf problemen te hanteren en oplossingen te zoeken. Cliënten hebben volgens de afgesproken frequentie in het zorgplan contacten en begeleidingsgesprekken met hun vaste begeleiders. Hierin kunnen problemen worden besproken en is er tijd voor een stukje individuele aandacht. De resultaten en bevindingen worden vastgelegd in rapportages, die zowel door de begeleider als door de cliënt kunnen worden ingezien. Daarnaast zijn de begeleiders natuurlijk ook beschikbaar in geval van vragen, incidenten of hulpvragen op andere gebieden.

Behandeling

Veel van de cliënten van MartiniZorg hebben baat bij behandeling ter bevordering van de begeleiding. MartiniZorg heeft hiervoor basis psychologen in dienst. De psycholoog stelt vast wat de hulpvraag is, past hierop de behandelmethode aan en gaat vervolgens met de cliënt aan de slag. Hierbij wordt ook samengewerkt met andere instanties in de regio. Op deze manier wordt maatwerk geleverd, dat naadloos aansluit op de wensen en hulpvraag van de cliënt. Voor behandeling heeft MartiniZorg diverse contacten met andere ketenpartners. Behandeling is immers afhankelijk van de problematiek, de voorgeschiedenis en de wensen van de cliënt. Door nauwe samenwerking binnen de keten kan MartiniZorg ook op het gebied van behandeling individueel maatwerk leveren.

Dagbesteding

MartiniZorg levert diverse manieren van dagbesteding. Dagbesteding kan zijn gericht op het structureren van de dag, op praktische ondersteuning en het oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Dagbesteding kan ook gericht zijn op arbeidsmatige structuur, het opdoen van arbeidsmatige ervaring of het leren van een vak en toewerken naar een passende vorm van maatschappelijke participatie. Voor een aantal doelgroepen is ook het volgen van scholing en het halen van een diploma een vorm van structurering en een bijdrage aan de zelfredzaamheid. De vorm en invulling van dagbesteding is afhankelijk van de complexiteit en zwaarte van de problematiek.

Maaltijdvoorziening

Op de locaties van MartiniZorg wordt samen met de bewoners zorg gedragen voor verantwoorde, gezonde en voedzame maaltijden. De bewoners en begeleiders staan daarbij open voor allerlei culturele en religieuze invloeden. Bewoners stellen het menu gezamenlijk samen. Ambulante cliënten kunnen ook gebruik maken van de maaltijdvoorziening op de locaties van MartiniZorg. Vaak zijn er ook externe mogelijkheden. Cliënten kunnen onder begeleiding ook zelf koken.

Video Home Training

MartiniZorg maakt gebruik van Video Home training en heeft hiervoor specialisten opgeleid. Dit product kan zowel ambulant worden geleverd als worden ingezet op een woonlocatie. Het product kan onderdeel uitmaken van het product “begeleiding” maar kan ook als apart product worden afgenomen.

Begeleiding bij uitvoering bezoekregeling

MartiniZorg BV biedt professionele begeleiding bij de bezoekregeling, die door de rechter is vastgelegd. Specifiek kan hierbij de overdracht van de kinderen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen genoemd worden. Het is een vorm van begeleiding die veel gevraagd wordt door ouders, het CJG en de jeugdbeschermers.

Palliatieve zorg

Op een aantal van onze woonlocaties bieden wij Palliatieve zorg. Palliatieve zorg wordt gegeven aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg is dus niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098