icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
18 plus

18 plus

Op het gebied van volwassenen (18+) onderscheid MartiniZorg een aantal verschillende doelgroepen. Onderstaand worden deze beschreven.

Jong volwassenen

Jongeren met gedragsproblemen, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en/of verslavingsproblematiek. MartiniZorg biedt aan deze doelgroep ondersteuning gericht op het versterken van het probleemoplossend vermogen en daarmee het bevorderen van zelfredzaamheid, psychisch herstel en stabiliteit. De jongeren kunnen starten in een vorm van begeleid wonen tot ze zelfstandig genoeg zijn om verder te gaan op een zelfstandige woonplek. Daarnaast krijgen jongeren ambulante begeleiding voor allerlei uiteenlopende problematiek.

Volwassenen

Volwassenen met uiteenlopende problematiek zoals verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperkingen en verwaarlozing. De ondersteuning kan zich richten op lichamelijke gezondheid. Hieronder verstaan we: aandacht hebben voor de gezondheid en hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen en optimaliseren. Hieronder valt ook het omgaan met een verslaving of ziekte. Huiselijke relaties: hieronder verstaan wij een goed leefklimaat, ondersteuning bij echtscheiding, opvoedproblemen, onverwacht overlijden of anderzijds ondersteuning. Huisvesting: een goede plek om te wonen en te leven. Financiën: hieronder verstaan wij, de financiële situatie zo goed mogelijk in kaart brengen, problemen oplossen en hulp bieden om dit adequaat te beheren. Dagbesteding: onder deze grote noemer vallen hobby’s, werk, vrije tijd, relaties etc. MartiniZorg helpt en ondersteunt bij het verkrijgen of behouden van deze activiteiten.

Daklozen

Mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats wordt door MartiniZorg hulp geboden om het leven weer op de rit te krijgen. Door het geven van ondersteuning en begeleiding op het juiste moment biedt MartiniZorg deze doelgroep structuur, veiligheid en stabiliteit. Hierbij richt MartiniZorg zich op de uiteindelijke mogelijkheid, dat men zich open stelt voor begeleiding en ondersteuning naar een zelfstandige woonplek.

Allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers

Grote groepen met een niet-Nederlandse achtergrond hebben in Nederland een veilig onderkomen gevonden. Deze groep mensen heeft vaak te kampen met post-traumatische stress, angsten en tal van andere problemen. Tevens is het leven, wonen en op den duur werken in een andere cultuur vaak aanleiding tot veel onzekerheid. MartiniZorg wil zich in de toekomst ook gaan richten op deze doelgroep. Met name in de fase dat een verblijfstatus wordt verkregen en men zich kan richten op een leven in een nieuw land en een nieuwe cultuur.

Zorgmijders

Deze doelgroep is in verschillende mate sociaal kwetsbaar, neemt nauwelijks deel aan het maatschappelijke leven en heeft vaak gebrekkige of geen huisvesting. Het is een groep, die een voor de hulpverlening vaak onzichtbaar, marginaal bestaan leidt of juist zichtbaar is vanwege het veroorzaken van overlast. De groep heeft outreachende hulpverlening nodig, gezien hun overwegend meervoudige, complexe, ernstige en langdurige (psychische en/of verslaving)problematiek, maar de groep stelt hiervoor zelf geen hulpvraag. MartiniZorg profileert zich door de outreachende methode van werken op gebied van zorgmijdend gedrag.

Ouderen

Ouderen met beginnende dementie, dementerende ouderen, ouderen met verslavingsproblematiek, gedragsproblemen, verstandelijke beperking of psychiatrische grondslag. Onder psychische problemen vallen o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornissen, hypochondrie, manische depressie, angst, stress, autisme, ADHD, borderline of burn-out. MartiniZorg biedt ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg gericht op alle leefgebieden.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098