icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Kwaliteit

Kwaliteit

MartiniZorg is zich er van bewust dat er een aantal beïnvloedbare componenten zijn die de kwaliteit van de zorg bepalen. Daarom zal de organisatie zich de komende jaren richten op onderstaande punten.

ISO9001:2015

MartiniZorg beschikt over het ISO9001:2015 certificaat. Het ISO-certificaat is een middel om de kwaliteit van de zorg van MartiniZorg te kunnen borgen en verbeteren. MartiniZorg zal in dit kader werken aan het behalen en behouden van dit certificaat. Voor de kwaliteit van de zorg zal ook rekening gehouden worden met de eisen en wensen van de externe en interne stakeholders. Deze eisen en wensen zullen in procedures en protocollen uitgewerkt worden en opgehangen worden aan het Kwaliteit Management Systeem van MartiniZorg. Met de PDCA-cyclus zullen deze processen, procedures en protocollen in de diverse echelons van MartiniZorg worden geborgd. Door middel van interne audits wordt periodiek de werking hiervan getoetst en verslag uit gebracht aan de desbetreffende overlegstructuren, om eventuele vervolgacties in te zetten.

Personeelsbeleid

Borging en verbetering van de kwaliteit van de zorg vindt ook plaats door het stimuleren van taak volwassenheid en het vergroten van competenties van medewerkers. Hiervoor is een opleidingsplan m.b.t. deskundigheidsbevordering, bekwaamheidstrainingen en thema-trainingen opgesteld.
Daarnaast is beleid opgesteld met betrekking tot ziekteverzuim en worden functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken als onderdeel van het personeelsbeleid gevoerd.

Omdat MartiniZorg kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan wordt er enkel gebruik gemaakt van bevoegd en bekwaam personeel. Zo heeft MartiniZorg meerdere BIG-geregistreerde medewerkers en/of zijn meerdere medewerkers geregistreerd in het SKJ-register of op het Registerplein.

Tevredenheid cliënten, medewerkers, stakeholders

De mate van tevredenheid van onze cliënten is een goed uitgangspunt voor de kwaliteit van de door MartiniZorg geleverde zorg. MartiniZorg zal dan ook deze tevredenheid jaarlijks meten. De uitkomsten worden meegenomen in de overlegstructuur en eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Een andere manier om de tevredenheid van de cliënten te peilen is de door middel van de cliëntenraad. Het functioneren van de cliëntenraad zal worden ondersteund en gefaciliteerd door de Raad van Bestuur.
Zorg is mensenwerk. Daarvan is MartiniZorg zich zeer bewust. Tevreden medewerkers leveren betere kwaliteit zorg. De komende jaren zal MartiniZorg samen met de medewerkers beleid ontwikkelen om hieraan vorm en richting te geven.

Een zorginstelling beweegt zich in een complexe omgeving die voortdurend in beweging is. MartiniZorg zal in de komende jaren zich in zetten om de kwaliteit van de communicatie en de relatie te verstevigen.

KWALITEITSRAPPORT 2019

Ook in 2019 heeft MartiniZorg gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. Dit valt te lezen in het Kwaliteitsrapport 2019

KWALITEITSVERSLAG JEUGD 2020 locatie Helpman

Het kwaliteitsverslag jeugd 2020 met betrekking tot de locatie Helpman van MartiniZorg kunt u hier downloaden

KWALITEITSVERSLAG JEUGD 2020 locatie Winschoten

Het kwaliteitsverslag jeugd 2020 met betrekking tot de locatie Winschoten van MartiniZorg kunt u hier downloaden

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Merelstraat 100
9713 VX Groningen

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig?

Bel 050 - 760 0098